[an error occurred while processing this directive]
Sijainti: Musiikkiteknologia -> Artikkelit -> Apurahojen verotus
Päivitetty viimeksi 2004

Apurahojen verotus

By Juha-Pekka Huovinen

APURAHAA VEROTTA - VAI SITTENKIN VEROLLA?

Ellei saatu apuraha olekaan luuloista huolimatta verovapaa, on menettelystä ikävät seuraamukset.
Lähde: Taloustaito 16.8.2004

Opintoja ja tutkimustyötä voidaan tukea erilaisin apurahoin, stipendein ja tunnustuspalkinnoin. Verotusperiaatteet ovat näiden erien osalta pitkälti samat. Parhaimmillaan saadut edut ovat verovapaita. On kuitenkin esiintynyt tilanteita, joissa tosiasiallisesti maksettu suoritus on palkkaa, mutta se on vain nimetty apurahaksi siinä uskossa, että suoritus olisi verovapaa. Näin ei ole aina käynytkään.

Apuraha voi olla saajalleen kokonaan verovapaata, osittain veronalaista tai kokonaan veronalaista. Apurahojen verotuskohtelu on aina tapauskohtaisesti ratkaistava. Ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä on useita. Huomiota kiinnitetään muun ohella apurahan myöntäjään, hakemusmenettelyyn, apurahan suuruuteen sekä sen myöntämiseen mahdollisesti liittyviin erityisehtoihin.

Apurahaa vai palkkaa?

Apurahojen verovapautta pohdittaessa on keskeistä erottaa toisistaan tieteen ja taiteen harjoittaminen toisen lukuun tehdystä työstä, jolloin kyse on useimmiten palkasta. Apurahan verovapaus perustuu siihen, että se on vastikkeeton suoritus. Apurahan saajalta ei siis voida nimenomaisesti vaatia jotain tiettyä apurahan myöntäjää hyödyttävää työsuoritusta. Apurahaa ei tee vastikkeelliseksi se, jos apurahan saaja esittää tietyn työsuunnitelman apurahahakemuksessaan.

Apurahan veronalaisuutta pohdittaessa kiinnitetään huomiota useisiin seikkoihin. Jotta apuraha voisi olla verovapaata, pitäisi seuraavien vaatimusten täyttyä:

  • apuraha on ollut yleisesti haettavissa
  • apurahan saajan ja myöntäjän välillä ei ole työsuhdetta
  • apurahalla ei korvata tehtyä työtä
  • apuraha on myönnetty hakemuksesta
  • apuraha on myönnetty nimenomaan opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten
  • apurahan hakija on esittänyt selvitystä apurahan myöntämiseksi esim. työsuunnitelman
  • apurahan myöntäjä ei ole asettanut erityisehtoja apurahan myöntämiseksi
  • tutkimusta ei tehdä apurahan maksajan ohjauksessa

Jos apurahan myöntäjänä on yleishyödyllinen yhteisö, puoltaa tämä yleensä suorituksen katsomista verovapaaksi apurahaksi. Tosin tällöinkin verovapauden muut edellytykset tulee täyttyä.

Verovapaat apurahat

Apuraha on verotonta tuloa saajalleen, jos apuraha on saatu opintoja tai tieteellistä tai taiteellista toimintaa varten ja sen on myöntänyt Pohjoismaiden neuvosto, valtio, kunta tai muu julkisyhteisö. Muita julkisyhteisöjä ovat esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut, läänien taidetoimikunnat, kuntayhtymät, evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta, Suomen Pankki, KELA, Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto. Suomen kulttuurirahasto, ulkomainen valtio tai julkisyhteisö taikka valtion tai kunnan omistama säätiö eivät ole laissa tarkoitettuja julkiyhteisöjä.

Yksityisen yrityksen tai säätiön myöntämä apuraha on verovapaata silloin, jos suoritus katsotaan apurahaksi eikä kaikkien saatujen apurahojen yhteismäärä ylitä vuotuista taiteilija-apurahaa. Tämän suuruus tänä vuonna on 14 427,56 euroa.

Pitää siis huomata se, että jos esimerkiksi valtiolta on saanut 15 000 euron apurahan, on yksityiseltä yritykseltä samana vuonna saatu apuraha tulonhankkimiskustannusten vähentämisen jälkeen kokonaan ansiotuloina verotettavaa tuloa apurahan suuruudesta riippumatta.

Tieteellisen tutkimuksen käsite apurahojen verovapautta punnittaessa tulee ymmärtää laajasti. Vaatimus ei rajaa tutkimusta millekään erityiselle alalle, vaan ratkaisevaa tältä osin on lähinnä tieteellisten menetelmien käyttäminen tutkimusta tehtäessä. Lähtökohtana on, että tieteelliset työt ovat julkisia. Tältä osin mahdolliset tutkimuksen salassapitoehdot voivat olla ongelmallisia apurahan verovapauden kannalta.

Veronalaiset apurahat

Jos apurahaa ei ole myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten, apurahat ovat veronalaisia. Näin ollen jonkin työn suorittamista varten apurahan tai stipendin nimellä maksetut suoritukset ovat veronalaista ansiotuloa. Jos apurahan maksaja on määritellyt yksityiskohtaisesti tutkimuskohteen, pidättänyt itselleen tekijänoikeudet tai tulosten käyttöoikeudet taikka apurahaan liittyy opetus- tai muita työvelvoitteita, kyse ei ole apurahasta vaan palvelussuhteessa tehdystä työstä. Maksettu korvaus on tällöin palkkaa.

Ylipäänsä voidaan todeta, että mitä kaupallisempi apurahan myöntäjä on samoin kuin tarkoitus, johon apuraha myönnetään, sitä lähempänä ollaan toimeksiantosuhdetta. Kyse olisi tällöin lähinnä tilaustyöstä.

Silloin kun kyse on apurahasta eikä palkasta, ei ennakonpidätystä tarvitse suorittaa, vaikka apuraha olisikin osittain tai kokonaan veronalaista. Palkasta ennakonpidätys sen sijaan pitää suorittaa.

Apurahoista tehtävät vähennykset

Kun selvitetään muulta kuin julkisyhteisöltä saadun apurahan verotettavaa määrää, vähennetään apurahoista niihin kohdistuvat luonnolliset vähennykset kuten opintomateriaalista, matkoista, puhtaaksikirjoittamisesta, käännöspalveluista, atk:n käytöstä, painatuksesta aiheutuneet menot. Myös muut välittömästi tutkimustoimintaan liittyvät menot voidaan vähentää.

Vähennyskelpoisia menoja joudutaan miettimään lähinnä silloin, kun apurahoja on saatu enemmän kuin vuotuisen taiteilija-apurahan verran.

Mitä väärästä menettelystä seuraa?

Jos apurahan nimellä maksettu suoritus on korvausta palvelussuhteessa tehdystä työstä, apurahan maksaja vastaa myöhemmin veronlisäyksen ja mahdollisen veronkorotuksen lisäksi ennakonpidätyksestä sekä niistä palkan sivukuluista, jotka työnantajan ja työntekijän olisi pitänyt suorittaa.

Työntekijän verotuksessa saatu suoritus käsitellään palkkana, joka verotetaan ansiotuloina. Kun ennakonpidätyksiä ei ole maksun yhteydessä tehty, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että suorituksen saaja maksaa verot myöhemmin mätkyinä ja mahdollisesti myös korkoa. Ellei suoritusta ole ilmoitettu veroilmoituksella, voi tästä seuraamuksena olla lisäksi veronkorotus.

Milloin apurahasta verotetaan?

Veronalainen apuraha verotetaan sen verovuoden tuloina, jolloin apuraha on ollut nostettavissa. Vaikka apuraha olisikin tosiasiallisesti nostettu myöhemmin, tällä ei ole vaikutusta verovuoteen.

Apurahat ilmoitetaan verottajalle

Apurahojen maksajan on annettava verovirastolle maksamistaan apurahoista tarkkailuilmoitus, jos apurahan suuruus saajaa kohden on ollut vähintään 1000 euroa kalenterivuodessa.

Verottaja kerää tarkkailuilmoituksella muun ohella tiedon siitä, onko apuraha ollut yleisesti haettavana ja onko apurahan myöntäjän ja saajan välillä palvelussuhde.

Apurahan saajan pitää itse ilmoittaa veronalaiset tulonsa veroilmoituksella tai veroehdotuksella. Näin ollen osittain tai kokonaan veronalaiset apurahat pitää ilmoittaa, verovapaita ei. Jos olet kuitenkin epävarma apurahan verokohtelusta, kannattaa saatu etuus ilmoittaa. Näin vältyt mahdolliselta veronkorotukselta, jos kyse onkin veronalaisesta suorituksesta.

Tässä yhteydessä kannattaa myös esittää selvitys apurahan mahdollisesta verovapaudesta. Tätä selvitystä varten on syytä säästää apurahan myöntämistä koskeva päätös tai ilmoitus, josta käy ilmi apurahan myöntämiseen liittyvät mahdolliset ehdot.

 

Juha-Pekka Huovinen
Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakimies